Databeskyttelse Memofo

Sådan beskytter Memofo personfølsomme oplysninger

Memofo overholder gældende EU-lovgivning om databeskyttelse og dermed den generelle forordning om databeskyttelse. For at skabe gennemsigtighed for kunder og andre interesserede, følger her en redegørelse for Memofos forpligtelser vedrørende databeskyttelse.

Husk: du er altid velkommen til at rette henvendelse til Memofo hvis du har spørgsmål, eller der er noget du er i tvivl om.

Kunders rettigheder omfatter følgende:

a) Ret til at få information fra den dataansvarlige om, at der indsamles oplysninger om vedkommende. Det betyder, at jeg som psykoterapeut/behandler har oplysningspligt.
b) Ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om kunden.
c) Ret til at protestere mod:
1. at behandling af oplysninger finder sted,
2. at oplysninger om kunden selv videregives med henblik på markedsføring
d) Ret til at få oplysninger, der er urigtige eller vildledende, rettet eller slettet, samt i den forbindelse at forlange, at andre, der har modtaget oplysningerne, orienteres om dette.
Du kan læse mere på: www.datatilsynet.dk

Gennemsigtighed:

Sådan tilstræber Memofo at overholde kunders rettigheder:
Ved 1. Konsultation oplyses kunder altid om følgende:

 • Personoplysninger og personfølsomme oplysninger, hvor, hvorfor og hvordan de opbevares og hvornår de slettes.
 • Forældre til børn og unge oplyses endvidere om, at samarbejdsbetingelser ex. hvordan Memofo sikrer at det terapeutiske rum forbliver barnets rum. Et rum, hvor barnet/den unge kan tale frit.

Det betyder, at forældre samtykker til, at emner og forhold, der berøres under samtaler ikke nødvendigvis videreformidles til forældrene med mindre, der er tale om forhold, der ligger inden for servicelovens §153. Læs mere her

 • Memofo forpligter sig til at underrette/orientere forældre, hvis der er/opstår mistanke om forhold, der kan skade barnet eller, hvor barnet kan skade andre, ligesom Memofo også forpligter sig til at foreslå andre behandlere/behandlingsmetoder såfremt disse vurderes relevante og mere effektfulde i forhold til samarbejdsaftalens konkrete mål.

Memofo indsamler følgende personoplysninger:

Coachende samtaler har ofte karakter af afklaring i forhold til en konkret problematik. At afdække problemets omfang på måder der gør det nemmere at træffe beslutninger og løse specifikke problemstillinger.

 • Kunder over 18 år: Navn, Bopælsadresse, mobil nummer, e-mail og fødselsdato, henvendelsesårsag
 • Børn under 18 år: Navn, Bopælsadresse, mobil-nr., e-mail, Navn og adresse på forældre, tlf. nr. og e-mail, samtykke til at deres barn behandles samt henvendelsesårsag

 • e) For at sikre dataforordningens krav om: Kunder har ret til information fra den dataansvarlige om, at der indsamles oplysninger om vedkommende.

  Al henvendelse bedes rettet til Memofo på: info@memofo.dk

Kontaktoplysninger indhentes med henblik på forhold der vedrører:

 • Fakturering, samt muligheder for at komme i kontakt med kunder, dersom der opstår uforudsete forhold i form af ex. aflysninger o.l.
 • Afkrydsningsfelt, der giver kunder mulighed for at til vælge:

- muligheden for at blive kontaktet for deltagelse i forhold til ex. annoncering, markedsføring, interview til artikler, bevidningsopgaver eller ekstern deltagere i kursus/workshops og aktiviteter hos Memofo.
f) For at sikre dataforordningens krav om: Kunder har ret til at protestere mod
- at behandling af oplysninger finder sted,
- at oplysninger om klienten selv videregives med henblik på markedsføring
Som medarbejder eller ekstern samarbejdspartner hos Memofo er man underlagt tavshedspligt og en skærpet underretningspligt.
 • Memofo videregiver ikke oplysninger til 3. part uden kundens viden herom - og kun i de tilfælde, hvor underretningspligten indtræder eller særlige forhold nødvendiggør dette for at fremme kundens sundhedsmæssige tilstand.
 • Memofo vil altid forud for en underretning, oplyse kunden om
- omfang, indhold, art og årsag - før en underretning til 3. part finder sted.
 • I tilfælde af underretning, har kunden ret til og mulighed for at se, samt kritisk at forholde sig til den konkrete underretning forud for underretning. Det giver kunder mulighed for at komme med skriftlig indsigelser, hvilket Memofo forpligter sig til også at vedlægge.

g) For at sikre dataforordningen krav om: Kunder har ret til at få oplysninger, der er:
- urigtige eller vildledende, rettet eller slettet, samt i den forbindelse at forlange, at andre, der har modtaget oplysningerne, orienteres om dette.
 • Memofo vil altid forud for deling af oplysninger med 3. part, involvere og drøfte omfang og indhold med kunden. Det giver kunden mulighed for at korrigere og/eller kommentere på forhold de kan være uenige i – åbenhed og gennemsigtighed fra start til slut. - ”Fordi kunders sikkerhed og tryghed er vigtige”.

Sletning af oplysninger:

Oplysninger om kunder slettes senest 12 måneder efter afsluttet samarbejde. Dette bliver kunderne orienteret om ved indgåelse af samarbejdsaftale.

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger:
Personoplysninger opbevares i pseudonymiseret og krypteret form og transmitteres krypteret.
Memofo er tilknyttet: nordvpn.com/da/ på alle sine enheder.
Fysisk materiale opbevares aflåst.

Bedste hilsner.
Inge Jessen, Cand.pæd.pæd.psyk.

Databeskyttelse


Databeskyttelse er en lovgivning og skal naturligvis overholdes.


Book en tid hos Memofo